منو اصلی
اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی

اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه دامپزشکی :

دکتر محسن عباسی دانشیار علوم تشریحی

 

دکتر مجید طاعتی  دانشیار فیزیولوژِی

 

 

دکتر مسعود علیرضایی دانشیار بیوشیمی

 

 

 

 

 

دکتر محمد حسین قارونی  استادیار بهداشت صنایع غذایی

 

اعضای هیئت علمی گروه پاتوبیولوژی:

 

 

 

دکتر حسن نایب زاده-دانشیار انگل شناسی

 

دکتر امین جایدری-استادیار میکروبیولوژی

 

دکتر نعمت شمس-استادیار میکروبیولوژی

 

دکتر امید دزفولیان-دانشیار پاتولوژی

 

دکتر حمیدرضا شکرانی-استادیار انگل شناسی

دکتر احسان رشیدیان-استادیار میکروبیولوژی

 

دکتر قاسم فرجانی کیش-استادیار پاتولوژی

اعضای هیئت علمی گروه علوم درمانگاهی:

 

دکتر علی سوخته زاری -دانشیار مامایی

دکتر آرش خردمند کلور-دانشیار مامایی

 

دکتر حسن نوروزیان-استادیار بیماری های طیور

 

دکتر شهرام ملکی-استادیار بیماری های درونی دام بزرگ

 

دکتر عباس رئیسی-استادیار جراحی دامپزشکی

 

 

 

دکتر علیر ضا راکی - استادیار گروه آموزشی دامپزشکی