اهداف مرکز

از آنجا که تحقق هر پژوهش حیوانی صحیح، نیازمند دسترسی به تسهیلات مناسب کار با حیوانات آزمایشگاهی و از همه مهمتر حیواناتی سالم می باشد، راه اندازی مرکز با هدف تولید، نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، در مکانی کاملاً مطابق با استانداردهای پرورش حیوانات آزمایشگاهی و با تجهیزات و امکانات استاندارد صورت گرفته است.

این مرکز متولی تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی است که به عنوان مدل بررسی بیماری ها، داروها و فرآورده های بیولوژیک و سایر تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، مطالعات تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی و پایان نامه های دانشجویی با استفاده از تجهیزات و امکانات این مرکز به انجام خواهند رسید.

گزارش تصویری