معاونت تحصیلات تکمیلی

معاونت تحصیلات تکمیلی

دانلود فایل ضمیمه
پیشنهاد نامه ی برگزاری دفاع - DVM
اندازه فایل : 209.5 KB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه ثبت اشاعه پایان نامه ها - 32542
اندازه فایل : 1.7 MB
دانلود فایل ضمیمه
پروپوزال ارشد_1399_30615
اندازه فایل : 77.5 KB
دانلود فایل ضمیمه
پروپوزال دکتری دامپزشکی_1399_30616
اندازه فایل : 77.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
پیشنهاد نامه ی برگزاری جلسه دفاع ارشد
اندازه فایل : 210.8 KB
دانلود فایل ضمیمه
تأیید استاد راهنما ساخت PDF
اندازه فایل : 92.8 KB
دانلود فایل ضمیمه
ترتیب صفحات پارسا
اندازه فایل : 352.2 KB
دانلود فایل ضمیمه
ترتیب صفحات زبان انگلیسی
اندازه فایل : 362.7 KB
دانلود فایل ضمیمه
فرم جدید همانند جویی 32534
اندازه فایل : 233.2 KB
دانلود فایل ضمیمه
فرم هزینه پروپوزال جدید_32184
اندازه فایل : 364.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
کاربرگ تأیید همانندجویی
اندازه فایل : 152.7 KB
دانلود فایل ضمیمه
کاربرگ تحویل سی دی
اندازه فایل : 374.5 KB
دانلود فایل ضمیمه
کاربرگ شماره 4 ب ارشد و دکتری عمومی
اندازه فایل : 210.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
فرایند ثبت در ایرانداک و کتابخانه ملی_25261
اندازه فایل : 99.1 KB
دانلود فایل ضمیمه
دستورالعمل همانند جویی_32533
اندازه فایل : 3.3 MB
دانلود فایل ضمیمه
چکیده پارسا
اندازه فایل : 159.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
مجوز راهنمایی یا مشاوره شماره 1
اندازه فایل : 400.5 KB
مجوز راهنمایی یا مشاوره شماره_1
اندازه فایل : 30.3 KB
دانلود فایل ضمیمه
مجوز راهنمایی یا مشاوره شماره_2
اندازه فایل : 347.6 KB
مجوز راهنمایی یا مشاوره شماره_2
اندازه فایل : 347.6 KB
دانلود فایل ضمیمه
نمونه طرح برچسب لوح فشرده (1)
اندازه فایل : 67.6 KB
دانلود فایل ضمیمه
نمونه طرح برچسب لوح فشرده (2)
اندازه فایل : 264.6 KB
دانلود فایل ضمیمه
نگارش پارسا
اندازه فایل : 1.6 MB
نگارش پارسا
اندازه فایل : 1.1 MB