متخصصین

DSC05447_9225

دکتر عباس رئیسی                            

تخصص: جراحی دامپزشکی


arash_9397

دکتر آرش خردمند کلور      

تخصص : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام


DSC05450_9223

دکتر شهرام ملکی             

تخصص : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ


نوروزیان_9061

دکتر حسن نوروزیان        

تخصص : بیماریهای طیور


Capture_30328

دکتر امیر زکیان
تخصص : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ