فرم‌های معاونت پژوهش و فناوری

دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه ارتقا
اندازه فایل : 9.6 MB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه ترفیع تشویقی
اندازه فایل : 1014.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه ترفیع سالیانه
اندازه فایل : 2.8 MB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه سفرهای خارج از کشور
اندازه فایل : 92.3 KB
دانلود فایل ضمیمه
آیین نامه گرنت
اندازه فایل : 1.2 MB
دانلود فایل ضمیمه
تخلفات پژوهشی
اندازه فایل : 3.8 MB
دانلود فایل ضمیمه
فرم امتیازبندی کتب_886
اندازه فایل : 89.1 KB
دانلود فایل ضمیمه
فلوچارت فرصت مطالعاتی
اندازه فایل : 129.7 KB
دانلود فایل ضمیمه
کاربرگ ثبت درخواست ترجمه کتاب_24253
اندازه فایل : 191.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
کاربرگ درخواست تدوین و گردآوری تصنیف__24257
اندازه فایل : 185.1 KB