درباره ما

مرکز نگهداری، تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در آذرماه سال 1402 در قالب مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی و جهت تکثیر و پرورش موش آزمایشگاهی بزرگ و کوچک در بخشی از دانشکده دامپزشکی با همکاری بخشهای آناتومی و جنین شناسی و فیزیولوژی علوم پایه دانشکده دامپزشکی راه اندازی گردید. سپس در اردیبهشت ماه سال 1403 مقدمات تجهیز ساختمان جدید مشتمل بر اتاق های تکثیر، پرورش و تحقیق بر روی موش آزمایشگاهی کوچک و بزرگ در مجاورت دانشکده دامپزشکی و به عنوان یک مرکز مستقل  فراهم گردید.