شهریار یاوری

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی مدرک تحصیلی دکتری تخصصی انگل شناسی داخلی ۱۲۱
shahkerami_18780

زینب شاه کرمی

کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی و آسیب شناسی مدرک تحصیلی ایمنی شناسی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۲۰
چاری_18850

کبری چهاری

بازنشسته مدرک تحصیلی بیوشیمی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۲۲
ghazei_18858

مژگان قاضی زاده

مسئول دفتر رئیس دانشکده مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۳۳۱۲۰۱۰۹
001_18988

عباس پیرزادی

کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی مدرک تحصیلی بافت شناسی تلفن ۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۲۳

مصطفی عزیزی

کارشناس گروه پاتوبیولوژی _ علوم پایه مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

علی محمدی

کارشناس پژوهشی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

امین عزیزی

مدیر آموزش ،کارشناس گروه میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

فرزانه حسنوند

مدیر عمومی دانشکده مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

مینو رحمانی

کارشناس آزمایشگاه ایمنی ویروس مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

محمود محمدی

کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳