معرفی مرکز

مرکز نگهداری، تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در آذرماه سال 1402 در قالب مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی و جهت تکثیر و پرورش موش آزمایشگاهی بزرگ و کوچک در بخشی از دانشکده دامپزشکی با همکاری بخشهای آناتومی و جنین شناسی و فیزیولوژی علوم پایه دانشکده دامپزشکی راه اندازی گردید.