امین عزیزی

مدیر آموزش مدرک تحصیلی مدیریت تلفن ۳۳۱۲۰۶۰۶- ۰۶۶

امین جایدری

مدیر گروه پاتوبیولوژی مدرک تحصیلی میکروبیولوژی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۴

عباس رئیسی

مدیر گروه علوم درمانگاهی مدرک تحصیلی جراحی دامپزشکی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۴۵-۳۳۱۲۰۶۴۹ داخلی ۱۶۰۷

مجید طاعتی

مدیر گروه علوم پایه مدرک تحصیلی فیزیولوژی دامپزشکی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۹-۳۳۱۲۰۶۴۵ داخلی ۱۶۱۸

علی اصفهانی

مدیر امور عمومی مدرک تحصیلی فیزیولوژی دامپزشکی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۳۳۰