3340082345562242982143265 (2)

عبدالحسین جانگران نژاد

مدیر گروه علوم پاتوبیولوژی مدرک تحصیلی دکتری بهداشت آبزیان تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
35093004-Ghasemfarjanikish (1)

قاسم فرجانی کیش

مدیر گروه علوم پاتوبیولوژی مدرک تحصیلی دکتری پاتولوژی دامپزشکی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۱۶۰۷ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
524911.8894969.7348455.24845 (1)

آرش خردمند

مدیر گروه علوم درمانگاهی مدرک تحصیلی دکتری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۱۶۰۴ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
546173.3768013.9439360.15528

نعمت شمس

مدیر گروه میکروبیولوژی و بهداشت و مواد غذایی مدرک تحصیلی دکتری میکروبیولوژی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۱۶۱۹ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
34771.41617345.9697013.34513

عباس رئیسی

مدیر درمانگاه دامپزشکی مدرک تحصیلی دکتری جراحی دامپزشکی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۱۶۰۷ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳