06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦

امروز

معرفی معاونت

 

معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی: مجید طاعتی

آخرین مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي

رشته تحصیلی: فيزيولوژي

رتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم پایه

دانشکده: دامپزشکی

ایمیل دانشگاهی: taati.m@lu.ac.ir

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات