546173.3768013.9439360.15528

نعمت شمس

عضو هیات علمی گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی رشته تحصیلی دامپزشکی - میکروبیولوژی رتبه علمی دانشیار ایمیل shams.n@lu.ac.ir شماره تماس ۱۶۲۱ شماره تماس داخلی ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ صفحه شخصی