گروه پاتوبیولوژی

معرفی گروه پاتوبیولوژی

اعضای گروه پاتوبیولوژی تا نیمسال اول 1395 در گروهی به نام گروه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه لرستان عضویت داشتند که در نیمسال دوم 1395 با توجه به تغییر آموزشکده دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی و تأیید چارت جدید دانشکده توسط هیئت امنای دانشگاه، این گروه به گروه پاتوبیولوژی تغییر نام داد. هم اکنون هفت نفر عضو هیئت علمی در این گروه عضویت دارند که عبارتند از:

1- دکتر نعمت شمس، استادیار میکروبیولوژی

2- دکتر احسان رشیدیان، استادیار میکروبیولوژی

3- دکتر حسن نایب زاده، دانشیار انگل شناسی

4- دکتر امین جایدری، استادیار میکروبیولوژی

5- دکتر امید دزفولیان، دانشیار پاتولوژی

6- دکتر حمیدرضا شکرانی، استادیار میکروبیولوژی

7- دکتر قاسم فرجانی کیش، استادیار پاتولوژی

آزمایشگاه های انگل شناسی و حشره شناسی، آزمایشگاه باکتری شناسی، آزمایشگاه ویروس شناسی، آزمایشگاه تشخیص مولکولی و آزمایشگاه پاتولوژی مربوط به گروه پاتوبیولوژی به کلیه مقاطع تحصیلی در دانشکده و گاهاً به دانشجویان سایر دانشکده ها در خصوص خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه سرویس می دهند.

فعالیت اعضای گروه علاوه بر تدریس دروس مربوط به تخصص ایشان شامل:

الف) انجام تحقیق و پژوهش در قالب طرح های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

ب) همکاری های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی با سایر مؤسسات

ج) مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری عمومی دامپزشکی

در حال حاضر مسائل آموزشی و پژوهشی مقاطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی،کارشناسی ارشد انگل شناسی و باکتری شناسی توسط گروه مذکور تصمیم گیری می شود.