06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

امروز

تاریخچه دانشکده

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه لرستان فعالیت آموزشی خود را در زمینه ی آموزش دامپزشکی از سال1372با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی به صورت یک گروه آموزشی در دانشکده ی کشاورزی آغاز  و از سال1380نیز نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته ی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی اقدام نمود. در سال1390 باتوجه به افزایش تعداد اعضا هیئت علمی و ایجاد بستر مناسب از قبیل زیرساخت ها و تکمیل ساختمان جدید دانشکده ی دامپزشکی با زیربنای حدود 6000 مترمربع، در چهار طبقه، در محل پردیس کمالوند و همچنین تجهیز آزمایشگاه های انگل شناسی، بافت شناسی و آسیب شناسی، باکتری شناسی،ایمنی شناسی و آزمایشگاه سلولی مولکولی، فیزیولوژی، بیوشیمی و سالن آناتومی نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته های انگل شناسی و باکتری شناسی اقدام نمود. دانشکده دامپزشکی از سال1390هرساله و به صورت مداوم نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع فوق الذکر اقدام می نماید. دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه لرستان در حال حاضر متشکل از چهار گروه آموزشی «علوم پایه»، «بهداشت مواد غذایی و آبزیان»، «علوم درمانگاهی» و «پاتوبیولوژی» است.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات