منو اصلی
علوم پایه دامپزشکی
عضو هیت علمی
گرایش
مرتبه ی علمی صفحه ی شخصی استاد

محسن عباسی

علوم تشریحی دانشیار کلیک کنید

مسعود علیرضایی

بیوشیمی دانشیار کلیک کنید

مجید طاعتی

فیزیولوژی دانشیار کلیک کنید  

محمد حسين قاروني

بهداشت صنايع غذايي(كنترل كيفي) استادیار کلیک کنید