لینکهای دامپزشکی

گسی گه برای التیام درد انسانها می گوشد مهربانی است و کسی که برای درد حیواناتی دلی می سوراند مهربانی ترین انسانی هاست.
  • جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی
    جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی سال 1390

  • کارگاه پرورش زالو و زالو درمانی
    برگزاری کارگاه پرورش زالو و زالو درمانی در دانشکده دامپزشکی

لینکهای داخلی
پیوندهاپی
پیوندها