منو اصلی
آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی

                

           بن ماری سرولوِژی                                                                                                                                   بن ماری جوش

 

   

     هیتر همزن مغناطیسی                                                                                                                                    هات پلیت                                                                                           

 

          

    سانتریفیوِژ  ژرور                                                                                                                                        اکو میلک   

 

                  

           هموژنایزر                                                                                                                                        روتاری

 

                    

         اسپکتروفتومتر                                                                                                  کلنی  کانتر                                                                                                                                            

                        

    فور                                                                                                                   کرایو استار                                                

                           

              دسیکاتور                                                                                                                                      هود لامینار کلاس 2

                                                                                                

                    PH  متر   

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس آزمایشگاه :زینب شاکرمی

کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: ایمنی شناسی دامپزشکی

پست الکترونیک: shakarami_60@yahoo.com