منو اصلی
گروه پاتوبیولوژِی

 

 
           عضو هیأت علمی گرایش مرتبه  علمی صفحه شخصی استاد
 حسن نایب زاده  انگل شناسی دانشیار  کلیک کنید
 امین جایدری  میکروبیولوژی  استادیار  کلیک کنید
 نعمت شمس  میکروبیولوژی  استادیار  کلیک کنید
 امید دزفولیان  پاتولوژی  دانشیار  کلیک کنید
 حمید رضا شکرانی  انگل شناسی  استادیار  کلیک کنید
 قاسم فرجانی کیش  پاتولوژی دامپزشکی  استادیار  کلیک کنید
احسان رشیدیان میکروبیولوژی استادیار کلیک کنید