منو اصلی
علوم درمانگاهی
عضو هیت علمی
گرایش
مرتبه ی علمی صفحه ی شخصی استاد

علي سوخته زاري

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار کلیک کنید

آرش خردمند كلور

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام استاد کلیک کنید

حسن نوروزيان

بیماری های طیور استادیار کلیک کنید

شهرام ملكي

بیماری های داخلی  دامهای بزرگ استادیار کلیک کنید

عباس رئیسی

جراحی دامپزشکی استادیار کلیک کنید

علیرضا راکی

کلینیکال پاتولوژی  استادیار کلیک کنید