منو اصلی
آزمایشگاه میکروب شناسی

 

 

               

                                           نمای آزمایشگاه                                                                                                                   نما

 

               

                                              انکوباتور CO2  دار                                                                          لامینار فلو  2 -  هود بیولوژی کلاس 2

 

 

              

                                   انکوباتور فور ساخت ممرت آلمان                                                                                   انکوباتور  یخچال دار  شیکردار

 

 

                

                                اتوکلاو                                                                                                                        فریزر دایر

 

                

                                       یخچال                                                                                                                          میکروسکوپ

 

                     

                                                     نما                                                                                                                                 نما 

                   

            نمای آزمایشگاه                                                                                                                           فور ایرانی شرکت بهداد

 

                        

                                          بن ماری                                                                                                                  شیکر ارلن

  

 

  

   کارشناس آزمایشگاه : سید محمد نایب آقائی

کارشناسی :   علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد:  باکتری شناسی پزشکی

پست الکترونیک: