06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

کارکنان دانشکده دامپزشکی

مژگان قاضی زاده مسئول دفتر رئیس دانشکده مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن مستقیم: 33120109
کبری چهاری کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی مدرک تحصیلی: بیوشیمی تلفن مستقیم: 33120645 داخلی:122
زینب شاه کرمی کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی و آسیب شناسی مدرک تحصیلی: ایمنی شناسی تلفن مستقیم: 33120645 داخلی: 120
معصومه سپهوند کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی مدرک تحصیلی: فیزیولوژی تلفن مستقیم: 33120645 داخلی:117
شهریار یاوری کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی مدرک:دکتری تخصصی انگل شناسی داخلی: 121
غلامحسین زمانی مدیر داخلی بیمارستان دامپزشکی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن مستقیم: تلفن:
عباس پیرزادی کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی مدرک تحصیلی: بافت شناسی تلفن مستقیم: 33120645 داخلی: 123
حجت اله بیرانوند کارشناس پژوهش مدرک تحصیلی: ریاضی تلفن مستقیم: 33120109 تلفن:
یعقوب رضایی کارشناس تحصیلات تکمیلی مدرک تحصیلی: ارشد حسابداری تلفن:

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات