06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

مدیران

مجید طاعتی مدیر گروه علوم پایه مدرک تحصیلی: فیزیولوژی دامپزشکی تلفن مستقیم: 33120109-066 تلفن: 33120645- 066 داخلی: 1618
عباس رئیسی مدیر گروه علوم درمانگاهی مدرک تحصیلی: جراحی دامپزشکی تلفن مستقیم: 33120649-066 تلفن: 33120645- 066 داخلی: 1607
امین جایدری مدیر گروه پاتوبیولوژی مدرک تحصیلی: میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120604-066 تلفن: 00000000- 000داخلی: 000
امین عزیزی مدیر آموزش مدرک تحصیلی: مدیریت تلفن مستقیم: 33120606- 066 تلفن: 00000000- 000 داخلی: 0000
علی اصفهانی مدیر امور عمومی مدرک تحصیلی: مدیریت تلفن مستقیم: 33120330- 066 تلفن: 00000000- 000 داخلی: 0000

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات