06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

متخصصین

 

 دکتر عباس رئیسی                            

تخصص: جراحی دامپزشکی

 


دکتر آرش خردمند کلور      

تخصص : مامایی و بیماریهای تولید مثل دام


دکتر شهرام ملکی             

تخصص : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ


دکتر حسن نوروزیان        

تخصص : بیماریهای طیور

 

دکتر امیر زکیان
تخصص : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات