06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

ریاست دانشکده دامپزشکی

alizadeh

دکتر محسن عباسی

رشته تحصیلی:علوم تشريحي

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: abasi.m@lu.ac.ir

تلفن تماس33120109 -066

صفحه شخصی دکتر عباسی


سوابق علمی و تحصیلی:


1- دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران. سال 1370

2- دکتراي تخصصي علوم تشريحي دامپزشکي از دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميه. سال 1377

سوابق اجرایی:


1- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه لرستان. از تاريخ 13/6/1379 لغايت 3/10/1383 .

2- مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه لرستان. از تاريخ 10/9/1383 لغايت 13/7/1384.

3-عضو شوراي پژوهشي دانشگاه لرستان. از تاريخ 5/ 2 / 1379 لغايت11/8/ 1384

4-عضو کميسيون تخصصي دامپزشکي هيئت مميزه دانشگاه لرستان.بمدت دو سال از تاريخ 23/8/91 لغايت 23/8/93

5-عضو هیات منصفه رسيدگي به تخلفات تشکلهاي اسلامي دانشگاه لرستان از تاريخ 11/10/ 79 لغايت 3/9/83

6-رئيس دانشكده دامپزشكي از تاريخ 5/5/94

7-عضو کميسيون تخصصي دامپزشکي هيئت مميزه دانشگاه لرستان.بمدت دو سال از اسفند 93 لغايت 95

8- عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان از سال 94

9-مشاور علمی و فرهنگي انجمنهاي علمي دانشگاه از تاريخ 27/2/94 بمدت دو سال

10-رئیس کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیئت ممیزه دانشگاه لرستان به مدت دو سال از 1396

11-عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان از تاریخ 23/11/95

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات