06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

روسای پیشین

دکتر محمدحسین قارونی از دی ماه 1380 لغایت تیرماه 1382
دکتر احسان رشیدیان از 1382 لغایت اردیبهشت 1384
دکتر حسن نایب زاده از 1384 لغایت آبان ماه 1389
دکتر علی سوخته زاری از 1389 لغایت مرداد 1394
دکتر محسن عباسی از 1394 تاکنون

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات