06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

اساتید

محمد امراللهی شریف آبادی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
محمد بهرامی تپه بور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
عبدالحسین جانگران نژاد کاهدی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
امين جايدري دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
آرش خردمند كلور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استاد صفحه خانگی
امید دزفولیان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
روح اله دهقانی تفتی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
عباس رئیسی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی دانشیار صفحه خانگی
احسان رشيديان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
آزاده رشیدی مهر دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه استادیار صفحه خانگی
امیر زکیان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
علي سوخته زاري دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی(بازنشسته) دانشیار صفحه خانگی
حميدرضا شكراني دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
نعمت شمس دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
مجيد طاعتي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
محسن عباسي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
مسعود عليرضايي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
قاسم فرجانی کیش دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
محمد حسين قاروني دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه(بازنشسته) استادیار صفحه خانگی
شهرام ملكي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
حسن نایب زاده دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
حسن نوروزيان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
محمد کمال پور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات