06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

امروز

اخبار بیمارستان دامپزشکی

      درمان شغال زخمی توسط کادر متخصص بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان    

               


 

         درمان گورکن مجروح مورد اصابت گلوله توسط کادر بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

                        


        انجام جراحی قطع عضو سگ تصادفی توسط کادر جراحی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

                 

 


 درمان کفتار مجروح در بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

 

 


 

  درمان یک قلاده روباه آسیب دیده در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان 

تشخیص اولیه : اوتیت که باعث فلجی یک طرفه صورت شده بود ، ناتوانی در غذا خوردن و بینایی 

درمان اولیه : قطره گوش سیپر و فلوکساسین + قطره چشمی بتامتازون + آنتی بیوتیک آمپی سیلین +قطره چشمی کلرامفنیک + ویتامین تراپی و سرم تراپی  


  عمل جراحی و پین گذاری سگ مجروح که دچار شکستگی استخوان ران شده بود در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

  

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات