06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠

امروز

فرم های ضروری

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در امتحان جامع پیش درمانگاهی:

   دانلود : فرم_درخواسن_ازمون_جامع.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : آیین_نامه_آزمون_جامع.pdf           حجم فایل 364 KB
   دانلود : آیین_نامه_دوره_دکتری_دامپزشکی.pdf           حجم فایل 758 KB
   دانلود : چارت_94دکتری_.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : چارت_96دکتری.pdf           حجم فایل 119 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات