منو اصلی
خدمات

                       

                                                                                                                          

        تشخیص آبستنی در سری مختلف حیوانات                                                                             جراحی دامهای بزرگ مانند مشکلات سر پستانک،سزارین،

         درمان انواع ناباروری در حیوانات مختلف                                                                                 درمان فتخ ها و بیماریهای شکم ،اخته ،جراحی دامهای 

      استفاده از سونوگرافی در تشخیص و درمان                                                                              کوچک، جراحی بافت های نرم و سخت ،ارتوپدی

   ناباروری و درمان انواع عفونت های دستگاه تولید مثل                                                                      و پین گذاری . عقیم سازی سگ و گربه 

     اصلاح انواع سخت زایی در حیوانات مختلف و کمک به 

     خروج جنین ، تشخیص و درمان انواع ورم پستان ،

                      شستشوهای رحمی.

                                                                                                           

           تشخیص و درمان بیماریهای دام های بزرگ                                                                            تشخیص و درمان بیماریهای طیور و معاینه و درمان

        اعم از گاو،گوساله ،اسب،کره اسب ،گوسفند،بز.....                                                                   پرندگان زینتی شامل ( طوطی، قناری ، مرغ عشق،کبوترو....)

         تشخیص پراکندگی و میزان شیوع  اپیدمیولوژیک                                                                      تشخیص بیماریهای طیور بومی شامل(مرغ ،خروس،بوقلمون

         بیماریهای بومی دام های بزرگ در لرستان ،                                                                               اردک ، غاز ) . انجام آزمایشهای مختص پرندگان                     

         انجام ECG در دام های بزرگ ، توصیه های پیشگیری                                                                     جراحی پرندگان و تصویر برداری                        

         از بیماریها و  واکسیناسیون دام های بزرگ .       

                                                                           

           انجام انواع خدمات تصویر برداری برای دام های بزرگ                                                            انجام آزمایش کامل خونی (CBC)  اندازه گیری

            و دام های کوچک و طیور و ........                                                                                      پارامترهای بیوشیمیایی ، رنگ آمیزی زیل نیلسون

                                                                                                                                                  بررسی انگلهای خونی و مدفوعی ، بررسی نمونه های

                                                                                                                                                    سیتولوژی ، آزمون رز- بنگال .

                                                                   

            تشخیص و درمان بیماریهای دامهای کوچک شامل                                                               کالبد گشایی و بازرسی تمام نمونه های ارجاعی

            سگ و گربه و ...                                                                                                                به بخش پاتولوژی شامل نشخوار کنندگان،

           انجام آزمایشات پاراکلینیکی ،انجام واکسیناسیون  و                                                                تک سمی ها ،پرندگان و ماهی . تفسیر ماکروسکوپیک

            توصیه های پیشگیری از بیماریها، انجام خدمات جراحی                                                          و تشخیص ضایعات بافتی نمونه برداری و پایدار سازی

           تخصصی دام های کوچک ، انجام خدمات تصویر برداری                                                            نمونه ها و ارسال آنها به آزمایشگاه پاتولوژی جهت

               (رادیولوژی ، سونوگرافی )                                                                                                تشخیص هیستوپاتولوژیک.