منو اصلی
گالری عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ساختمان مرکزی دانشکده دامپزشکی

  


 

      ساختمان اداری و آزمایشگاه های  دانشکده دامپزشکی


 

      ساختمان اداری و آزمایشگاه های  دانشکده دامپزشکی

 


 

     نمای بیرونی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

 


 

  نمای بیرونی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

 


 

     داروخانه بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

  


  

      داروخانه بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      آزمایشگاه ویروس شناسی           

   


 

          آزمایشگاه فارماکولوژی                                                                                                 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    برگزاری  جشن روز ملی دامپزشکی

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     برگزاری  جشن روز ملی دامپزشکی

 


        دانشجویان دامپزشکی                                                                                             

 


 

         برگزاری  جشن روز ملی دامپزشکی                                                                                                                        

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   برگزاری  جشن روز ملی دامپزشکی              

    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سخنرانی  دکتر خسرو عزیزی ریاست دانشگاه لرستان به مناسبت روز ملی دامپزشکی

 


 

         برگزاری  جشن روز ملی دامپزشکی   

                                                                                    


                                                                                                                                

       سالن تشریح                                                                                                                                                                                                                                               

                                           


 

  سالن تشریح (اسکلت حیوانات )    


 

     سالن تشریح( اسکلت اسب )                                    


                  

      نمای داخلی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان                                                                                                                                                 

                                                                                                     

  


 

 

 

         سالن تشریح

 


 

   معالجه روباه                                                                                               

                                                                                                      


 

         انجام عمل جراحی در بیمارستان تخصصی دامپزشکی   

 


 

        رادیولوژی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان            


         معالجه جغد مجروح              


                                                 

 


 

      نمای بیرونی بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه لرستان 

 


 

    نمای جلوی دانشکده قبل از گل کاری

 


 

 

 

    نمای جلوی دانشکده قبل از گل کاری

 


 

     گل کاری و فضای سبز دانشکده دامپزشکی

 


 

       گل کاری و فضای سبز دانشکده دامپزشکی

 


 

    گل کاری و فضای سبز دانشکده دامپزشکی

 


 

   گل کاری و فضای سبز دانشکده دامپزشکی

 


   جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی 90

 


 

   جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی 90

 


 

 

 

 

  جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی 90

 

 


 

 

 

 

   جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی 90

 

 


 

   

    جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی 90

 


   جشن دانش آموختگی دانشجویان اولین دوره دکترای عمومی دامپزشکی ورودی 90