منو اصلی
کارکنان دانشکده دامپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تلفن محل کار
1

 

سید محمد نایب آقایی

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی 33120613
2

 

کبری چهاری

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژی 33120645
3

زینب شاه کرمی

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی و ایمنی شناسی
4

 

شهریار یاوری

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی
5

 

معصومه  سپهوند

 

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی
6

عباس پیرزادی

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه آناتومی و بافت شناسی 33120644
7

 

حجت بیرانوند

لیسانس کارشناس علوم درمانگاهی 33120606
8

 

مژگان قاضی زاده       

لیسانس مسئول دفتر رئیس دانشکده 33120109
9

 

جاسم دالوندی  

 

  

مهندسی فناوری اطلاعات  - امنیت اطلاعات واحد  IT   دانشکده
10

امین عزیزی 

لیسانس مسئول آموزش دانشکده وگروه پاتوبیولوژی 33120606
11

 

علی اصفهانی   

لیسانس کارشناس گروه علوم پایه دامپزشکی 
12

 

غلام حسین زمانی چگنی

 دیپلم بیمارستان دانشکده
13

 

محمد رضا اسکینی  

دیپلم خدمات  عمومی دانشکده 33120330
14

 

سیف الدین رمضانی  

زیر دیپلم دبیرخانه دانشکده 33120330