منو اصلی
نمودار سازمانی دانشکده دامپزشکی


محسن عباسی
ریاست دانشکده دامپزشکی

 


مجید طاعتی
معاون آموزشی دانشکده

کارشناسان گروههای آموزشی

کارشناس پژوهش

کارشناس مسئول آموزش

 

بیمارستان دامپزشکی

 

سایت کامپیوتری

 

خدمات عمومی

 

گروههای آموزشی


محمد حسین قارونی
مدیر گروه علوم پایه دامپزشکی


نعمت شمس
مدیر گروه پاتوبیولوژی


علی سوخته زاری
مدیر گروه علوم درمانگاهی

بهداشت مواد غذایی و آبزیان