06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

امروز

کارکنان دانشکده دامپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن محل کار
1

 سید محمد نایب آقایی

کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی 33120613
2

 کبری چهاری

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژی
3

             زینب شاه کرمی

کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی و ایمنی شناسی
4

شهریار یاوری

کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی
5

 معصومه  سپهوند

کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی
6

عباس پیرزادی

کارشناس آزمایشگاه آناتومی و بافت شناسی 33120644
7

 غلام حسین زمانی چگنی