06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦

امروز

کارکنان دانشکده دامپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تلفن محل کار
1

 

سید محمد نایب آقایی

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی 33120613
2

 

کبری چهاری

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژی 33120645
3


                                       زینب شاه کرمی

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی و ایمنی شناسی
4

 

شهریار یاوری

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی
5

 

معصومه  سپهوند

 

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی
6

عباس پیرزادی

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه آناتومی و بافت شناسی 33120644
7

 

حجت بیرانوند

لیسانس کارشناس علوم درمانگاهی 33120606
8

 

مژگان قاضی زاده       

لیسانس مسئول دفتر رئیس دانشکده 33120109
9


امین عزیزی