871893696-30411

دکتر مجید طاعتی

عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی رشته تحصیلی فيزيولوژي رتبه علمی دانشیار ایمیل taati.m@lu.ac.ir شماره تماس ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۴ صفحه شخصی

سوابق علمی و تحصیلی:

1- دریافت دکتری حرفه ای در سال 1373 از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران دریافت تخصص فیزیولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران در سال 1384

سوابق اجرایی:

1- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی .

2- عضو شورای انتشارات دانشگاه .

3-معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی