06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧

امروز

فرم های ضروری

   دانلود : قالب_نگارش.pdf           حجم فایل 1336 KB
   دانلود : پیشنهاد_نامه_برگزاری_دفاع_دکتری_.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم_تعیین_استاد_راهنما.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : پروپوزال_دکتری.doc           حجم فایل 78 KB
   دانلود : فرم_هزینه_پروپوزال.doc           حجم فایل 52 KB
   دانلود : سرفصل_دکترای_دامپزشکی.pdf           حجم فایل 2877 KB
   دانلود : چارت_94دکتری_.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : چارت_96دکتری.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : صورتجلسه_دفاع.doc           حجم فایل 38 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات