06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨

امروز

بهداشت مواد غذایی

بن ماری سرولوِژی

 

بن ماری جوش

 

 

هات پلیت

 

       هیتر همزن مغناطیسی


سانتریفیوِژ ژرور

 

اکو میلک

 

هموژنایزر روتاری

 

روتاری

 

 

اسپکتروفتومتر کلنی کانتر


 

هود لامینار کلاس 2

 

فور 

 

PH متر

 

 

کرایو استار

 

 

کارشناس آزمایشگاه :زینب شاکرمی

کارشناسی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: ایمنی شناسی دامپزشکی

پست الکترونیک: shakarami_60@yahoo.com

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات