منو اصلی
لیست دروس آزمون جامع پیش درمانگاهی

 دروس علوم پایه معادل 29 واحد

تعداد واحد

نام درس

ردیف

4

فیزیولوژی 1

1

5

فیزیولوژی 2

2

2

تکثیر و پرورش ماهی

3

3

بافت شناسی 2

4

5

کالبدشناسی 2

5

1

تغذیه اختصاصی دام

6

3

فارماکولوژی 2

7

2

بیوشیمی 1

8

4

بیوشیمی 2

9

 دروس پیش درمانگاهی معادل 26 واحد

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

4

آسیب شناسی اختصاصی

1

4

باکتری شناسی اختصاصی

2

2

قارچ و بیماری ها

3

4

ویروس و بیماری ها

4

3

ایمنی و سرم

5

2

تک یاخته و بیماری

6

3

کرم گرد و بیماری

7

2

بند پا و بیماری

8

2

کرم پهن و بیماری

9