منو اصلی
آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی

 

                

    نمای آزمایشگاه                                                                                 نمای آزمایشگاه

 

                  

نمای آزمایشگاه                                                                                                                     نمای آزمایشگاه     

 

                  

 

               

 

                  

 

                    

 

                   

 

                  

 

                     

 

 

 

   کارشناس آزمایشگاه  :   معصومه سپهوند

کارشناسی :

کارشناسی ارشد:

پست الکترونیک: