منو اصلی
آزمایشگاه بیوشیمی

 

     اسپکتروفتومتر                                                                                                           آون

 

                     

     بن ماری                                                                                                                            هموژنایزر

                   

        هات پلیت استیرر                                                                                           PHمتر

                 

                  

       ترازو                                                                                                             سانتریفیوژ

 

        

                    

           ورتکس                                                                                                                                  میکروسکوپ      

 

                         

       شیکر ملانژو                                                                                                     کوره

 

                  

       یخچال - فریزر                                                                                                میکروسکوپ

 

              

        نمای آزمایشگاه                                                                                            نمای آزمایشگاه

 

   نمای آزمایشگاه

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه: کبری چهاری

کارشناسی : زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد:زیست شناسی -بیوشیمی

پست الکترونیکی:chehari43@gmail.com