منو اصلی
آزمایشگاه بیوشیمی

 

 

 

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:

کبری چهاری

وضعیت تحصیلی:

کارشناسی : زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:زیست شناسی -بیوشیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

پست الکترونیکی:chehari43@gmail.com