منو اصلی
آزمایشگاه انگل شناسی

       

      هود                                                                                                                    میکروسانتریفیوژ

 

   

     هیتر میکروتیوب                                                                                                     اسپکتوفتومتر

 

          

       میکروسانتریفیوژ یخچال دار                                                                                 ترازوی دیجیتال

 

             

     ماکرو ویو                                                                                                              شیکر ارلن

 

             

     دستگاه تقطیر فیلتر دار                                                                                            بن ماری

 

                

       PH  متر                                                                                                              انکوباتور شیکر دار

 

                     

      ترمو سایکلر                                                                                                         هود PCR

 

                

     لامپ  UV                                                                                                                ژل داکیومنت                                                                                            

 

                

     الکترو فورز                                                                                                            نمای کلی

 

                  

          سیستم تصویر برداری                                                                                           انکوباتور - فور

 

                  

     میکروسکوپ                                                                                                               میکروسکوپ

 

                

          میکروسکوپ                                                                                                       سانتریفیوژ لوله

 

                 

      بن ماری شیکر دار                                                                                               هود

 

                

    یخچال - هود - فریزر                                                                                                     بن ماری دیجیتال

 

                

    سانتریفیوژ لوله                                                                                                        ژرمیناتور

 

                

      ترازوی دیجیتال                                                                                                        ترازوی دیجیتال

 

                

    هات پلیت                                                                                                                

 

 

 

  کارشناس آزمایشگاه : شهریار یاوری

کارشناسی :علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کارشناسی ارشد :انگل شناسی دامپزشکی

پست الکترونیک :  shahriar.yavari@yahoo.com