06633120330

تلفکس

vet[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧

امروز

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده : دکتر مجید طاعتی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : فیزیولوژی

رتبه علمی : دانشیار

گروه: علوم پایه دامپزشکی

دانشکده : دامپزشکی

ایمیل: taati.m@lu.ac.ir

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات