منو اصلی
رشته های دانشکده

1 - دکتری حرفه ای دامپزشکی

2 -کارشناسی ارشد در رشته های :

- انگل شناسی

- باکتری شناسی